Die Heidelbergse Kategismus. HEIDELBERGSE KATEGISMUS MET TEKSVERWYSINGS 2019-02-18

Die Heidelbergse Kategismus Rating: 5,1/10 552 reviews

Welkom by Gereformeerde Kerke in Suid

Die Heidelbergse Kategismus

Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie 1 en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie 2. Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe 1. Die agste gebod Jy mag nie steel nie. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê b , omdat God ons deur hulle wil regeer c.

Next

Die Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys 1. Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Vraag 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort 1. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Sondag 43 112 Vraag: Wat eis die negende gebod? So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer 2 ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos 3 en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf 4.

Next

Die Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf b. Sondag 21 54 Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? Antwoord: En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose. Antwoord: Ja, seker, 1 want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. . Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie a. Antwoord: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.

Next

HEIDELBERGSE KATEGISMUS MET TEKSVERWYSINGS

Die Heidelbergse Kategismus

Die eerste gebod Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie 1. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Antwoord: Ja 1, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word 2. Antwoord: Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het a.

Next

Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Die derde gebod Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die troos dat ek aan Jesus Christus behoort maak my vry van die slawedrywers van hierdie wêreld — vry van die konstante druk om jouself aan ander te bewys of om wêreldse sukses te bereik — om jou naam in die wolke te skryf. Dit beteken: in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys 3. Jy laat die persoon spesiaal, gekoester en veilig voel. Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals teenwoordig a. Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het a.

Next

Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Net soos die Westminster Belydenis wat begin met die vraag na ons doel op aarde, wil die Heidelbergse kategismus gelowiges se oë rig op die troos van ons bestaan. Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d. Antwoord: Ja, seker a , want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk 2 sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie 3. Daarby het Hy beloof a , Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Next

Heidelbergse Kategismus: Sondag 1

Die Heidelbergse Kategismus

Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Antwoord: Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan a , soos afguns, haat b , woede c en wraaklus verafsku.

Next

Die Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het a , van harte aanroep b vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid c. Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Antwoord: In twee tafels a , waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is b. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloëning van die enige offer en lyding van Jesus Christus en 'n afgodery wat vervloek is 5. Antwoord: Laat u Naam geheilig word. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder 8. Sondag 46 120 Vraag: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sondag 1 Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal 1 en roof 2 wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry 3.

Next

Die Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus

Geen haar sal sonder Sy toestemming van jou kop afval nie. Antwoord: Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos i n die hemel. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry 3, en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen 4. Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. Antwoord: En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

Next